For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar i mot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes «Brukerutvalg». Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er: Evjeklinikken, Jørgen løvlands veg 5, 4735 Evje

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

 • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
 • Olav Udjus Hanssen, bruker-representant
 • Odd Reidar Carlsen , bruker-representant
 • Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

 • Alf Tore Moen, Daglig leder
 • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
 • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra siste gjennomførte møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 12.09.2022 – Saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra møtet 09.05.2022

  Behandling av saker innmeldt fra brukere:

  • Det hadde pr. 12.09.22 kommet inn 1 skriftlig henvendelse fra klinikkens brukere:
   • Det er mottatt en klage på at ikke alle renholdsprodukter er fri for tilsatt lukt (parfyme o.l.).
    Saken ble behandlet i møtet.
    Driftssjefen kontrollerer dispensere etc. på byggene og i fellesarealene for å imøtekomme klagen.

  Orientering  ved Daglig leder:

  • Orientering om pasientflyt:

  Klinikken ligger noe på etterskudd med tjenesteleveransen grunnet corona-pandemien, men tar sikre på å komme a jour i løpet av året.

  • Orientering om personale:

  Ny sosionom tiltrådte i juni, og ny ernæringsfysiolog tiltrådte i august.

  • Orientering om drift (bygg og område):

  Klinikken er berørt av høye strømpriser, og søker å holde kostnader knyttet til strøm og øvrig drift så lave som mulig.

  • Nytt pasientoppfølgingssystem:

  Klinikken har inngått avtale om nytt pasientoppfølgingssystem; Flowzone. Klinikken har påbegynt opplæring for ansatte i bruk av systemet, og jobber med å produsere innhold til systemet. Systemet planlegges å tas i bruk av pasientene i løpet av januar 2023..

  Drøftinger:

  • Forslag om at ansatte fra øvrige avdelinger kan/bør inngå i Brukerutvalget eller kan inviteres med ved behov. Enighet i utvalget om at ansatte fra andre avdelinger ved behov kan inviteres med i brukerutvalgsmøte..
  • Forslaget i forrige brukerutvalgsmøte den 09.05.22 om at Helse Sør-Østs veileder for brukerutvalg: Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF (Kobling til eksternt dokument) skal legges til grunn for Brukerutvalgets arbeid og retningslinjer skal drøftes videre i neste brukerutvalgsmøte.

  Planlagt tid for neste møte i brukerutvalget:

  • Neste planlagte møte i brukerutvalget er planlagt 06.12.2022