Brukerutvalg

 

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Evjeklinikkens brukerutvalg:

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

Aina Stensland, leder av Brukerutvalget

Roar Berg, bruker-representant

Olav Udjus Hanssen , bruker-representant

Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

Alf Tore Moen, Daglig leder

Toralf Frafjord, Avd.leder Drift

Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra forrige møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 04.02.2020 – Saker til behandling:  

 • Godkjenning av referat fra møtet 27.11.2019

Nye utvalgs-representanter:  

 • Olav Udjus Hanssen ønskes velkommen som bruker-representant i Brukerutvalget.
 • Ronny Stavsholt ønskes velkommen som vara-representant i Brukerutvalget.

Behandling av saker innmeldt fra brukere:  

 • Det var ikke meldt inn nye saker fra brukere siden forrige møte.

Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder:

 • Orientering om driften av Evjeklinikken.
 • Orientering om behandlingstilbudet for barn og unge.
 • Orientering om planer knyttet til bygg og anlegg.
 • Orientering om Evje Folkehøgskole.

Drøftinger:

 • Brukerutvalgs-representant i styret:
  Det ble i møtet 27.11.19. fremlagt forslag om at Brukerutvalgets leder skal kunne delta i styremøtene for Evjeklinikken. Forslaget er behandlet i Evjeklinikkens styre, og styrets svar ble fremlagt Brukerutvalget 04.02.20.
 • Bruk av oppholdsrom i Major-stuen:
  Drøftet bruk av oppholdsrommet/salongen i Major-stuen, ved siden av kantina. Det ble avklart at Evjeklinikken og Evje FHS har lik bruksrett til dette lokalet.
 • Tilrettelegging for pasienter med lese-/skrivevansker:
  Drøftet om/hvordan Evjeklinikken kan legge til rette for pasienter med lese-/skrivevansker.
 • Forslag om samarbeid med treningssentre:
  Drøftet forslag om at Evjeklinikken kan etablere et samarbeid med treningssentre, for å legge til rette for at pasienter skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå i hjemmeperiodene mellom hvert klinikkopphold. Brukerutvalgets leder oppfordres til å sende en henvendelse om dette til henvisende sykehus (SSO).
 • Forslag om fagdag:
  Drøftet forslag om at Evjeklinikken kan kalle inn til en fagdag/dagssamling som et frivillig tilbud til pasienter som er kommet langt ut i sitt behandlingsforløp.
 • Studenter og turnuskandidater:
  Drøftet forslag om at Evjeklinikken kan kunne benytte seg av Bachelor-studenter ift. oppgaver og kompetanse knyttet til psykisk helse, forskning mv. Så langt det er hensiktsmessig og adekvat for klinikken, er klinikken positiv til dette.
 • Turløyper:
  Enkelte av turløypene i området og distriktet er mangelfullt merket.
  Drøftet forslag knyttet til merking av turløyper i klinikkens nærområde, som er i hyppig bruk av klinikkens pasienter.

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Her kan du lese og laste ned våre brosjyrer.

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag – torsdag kl. 09.00 – 11.00

© 2020 Evjeklinikken