For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar i mot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes «Brukerutvalg». Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er: Evjeklinikken, Jørgen løvlands veg 5, 4735 Evje

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

 • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
 • Olav Udjus Hanssen, bruker-representant
 • Odd Reidar Carlsen , bruker-representant
 • Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

 • Alf Tore Moen, Daglig leder
 • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
 • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra siste gjennomførte møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 06.12.2022 – Saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra møtet 12.09.2022

  Behandling av saker innmeldt fra brukere:

  • Det hadde pr. 05.12.22 ikke kommet inn noen skriftlige henvendelser fra klinikkens brukere til Brukerutvalget.
   Men klinikken hadde siden forrige brukerutvalgsmøte mottatt 1 klage:
  • 1 skriftlig klage fra bruker mottatt 26.09.22 : Klagen dreiet seg om håndtering av corona-smitte ved klinikken, bla. klinikkens rutiner for testing og hvilke corona-tester som benyttes. Klagen ble registrert som et avvik, og avviket ble lukket den 28.10.22.
   Saken ble behandlet i møtet.

  Orientering  ved Daglig leder:

  • Orientering om behandling:
   Digitalisering og digital oppfølging er svært aktuelle temaer innen helsevesenet. Klinikken forventer at det i kommende anbudsutlysninger vil stilles krav om digital pasientoppfølging.
  • Orientering om Dysleksi-prosjektet:
   Psyk. sykepleier informerte om klinikkens arbeid med tilrettelegging for personer med dysleksi. Tilretteleggingen består bla. av bruk av tilpasset skrifttype, utforming av skilter og infoplakater, utforming av undervisningsmateriale og infoskriv mv.
   Blant klinikkens pasienter er det over 30 % av pasientene som har lese- og skrivevansker.
  •  Orientering om pasientoppfølging:
   Klinikken skal ta i bruk et nytt pasientoppfølgingssystem; Flowzone.
   Klinikken jobber med å produsere innhold til systemet, og planlegger å ta systemet i bruk i begynnelsen av 2023.
  • Orientering om kvalitetsarbeid:
   Klinikken har innført et nytt kvalitetsstyringssystem ved navn PlusOffice, og jobber med å overføre alle rutiner og prosedyrer over til dette systemet.
  •  Orientering om drift/bygg:
   Klinikken vil berøres av nye krav til energisparing, og jobber med å utrede hvordan kravene kan etterkommes på best mulig måte.
  • Orientering om pasientflyt:
   Klinikken ligger fortsatt noe på etterskudd med tjenesteleveransen, men forventer å komme a jour innen utgangen av året.
  • Orientering om barn og unge:
   Klinikken skal i desember gjennomføre et møte med Helse Sør-Øst vedr. behandlings-modellen for Barn og unge.

  Drøftinger:

  • 2 bruker-representanter deltok i oktober på Brukerutvalgskonferanse i regi av SAFO, Kreftforeningen og FFO i samarbeid med Helse Sør-Øst.
  • Psyk. Sykepleier: Klinikken erfarer vedvarende stor pågang i pasientenes etterspørsel om samtale med psyk. sykepleier, og tror at en styrking av denne kompetansen vil kunne gi stor nytteverdi for pasientene.
  • Bruk av medisiner: Stadig flere personer tar i bruk medisiner for å oppnå vektreduksjon.
  • Videre behandling av forslaget i brukerutvalgsmøtet den 09.05.22 om at Helse Sør-Østs veileder for brukerutvalg (Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF) skal legges til grunn for Brukerutvalgets arbeid og retningslinjer utsettes til neste brukerutvalgsmøte.

   Planlagt tid for neste møte i brukerutvalget:

   • Neste møte i Brukerutvalget er planlagt 07.03.2023.