Nye nasjonale retningslinjer for diabetes

Skrevet av diabetessykepleier Mona Torsteinsen

16. september kom de nye retningslinjene for diabetes. Ifølge Helsedirektoratet er disse retningslinjene enkle, tydelige og lett tilgjengelige, samt at brukeren får styrket sin posisjon. Retningslinjene for svangerskapsdiabetes er forsinket og foreligger ikke enda.

Disse nye retningslinjene er kun i digital versjon, som er inndelt i 11 hovedtemaer. Under hver hovedoversikt ligger de overordnede rådene, og derunder grunnlaget og dokumentasjon for disse rådene. Innenfor disse kapitlene er det totalt 65 anbefalinger, hvor noen er sterke og andre svake, avhengig av hvor solid vitenskapelig grunnlag disse anbefalingene har. De ulike fagmiljøer har vært representert i alle 11 arbeidsgruppene. Systemet skal kunne brukes av både helsepersonell, beslutningstakere og brukere, og det skal være lett for alle å vite hva som forventes i oppfølgingen av diabetes. Nå er jobben med å implementere disse retningslinjene til relevante journalsystemer i gang.

På Helsedirektoratets nettside ligger de nye retningslinjene;
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Ifølge lederen i Diabetesforbundets medisinske fagråd, Kåre I. Birkeland, så er den viktigste forskjellen fra tidligere retningslinjer at de nå er elektroniske og lett tilgjengelige for alle. Siden de er elektroniske er det også enklere å revidere og oppdatere retningslinjene etter hvert som ny kunnskap kommer til. I tillegg er det kommet nye og viktige kapitler som omhandler kommunikasjon, psykisk helse og organisering av diabetestjenesten.

Referanse: Diabetesforbundets nettsider https://diabetes.no/