Helsedirektoratets prioriterings veiledning

 

Helsedirektoratet har utformet en prioriteringsveileder for sykelig overvekt

  • Voksne 30 år og opp

Helsedirektoratets prioriterings veiledning

Helsedirektoratet har utformet en prioriteringsveileder for sykelig overvekt, med betegnelsen 15-1702.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Utdrag fra Prioriteringsveileder sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning – sykelig overvekt
Sykelig overvekt er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært sammensatt.  Mange vil kunne ha behov for tiltak innenfor psykisk helsevern i tillegg til somatiske helsetjenester for å redusere vekt og følgesykdommer.

Tverrfaglig utredning og behandling i samarbeid med pasienten og primærhelsetjenesten er viktig. Den store utfordringen er å støtte dem som har vektrelaterte helseproblemer til å etablere helsefremmende livsstrategier.

Spesialisthelsetjenesten må i samarbeid med kommunene bidra til at behandlingstiltak, på begge nivåer, støtter opp under pasientens helsefremmende atferd. Kompetanseutvikling er et viktig tiltak i dette.

Mange (20-50 %) av henvisningene til spesialisert overvektsbehandling gjelder spiseforstyrrelser. De fleste tvangsspisere kan behandles med vanlige kost- og atferdsopplegg. Avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad og typen av spiseforstyrrelse vil det være aktuelt å vurdere mer spesialisert psykologisk behandling.

På rett indikasjon kan et godt planlagt og teknisk vellykket kirurgisk inngrep med god oppfølging gi en langvarig vektreduksjon (20-50 %), bedre livskvalitet og bedring av vektrelaterte følgesykdommer. Denne behandlingsstrategien egner seg ikke for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk. Det kreves også at pasienten er villig til å gjennomføre livsstilsendringer som er nødvendige for å redusere risikoen for komplikasjoner. Pasienter med sykelig overvekt kan få tilbud om kirurgisk behandling når dette er faglig begrunnet. Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

Spesialisthelsetjenestens helsehjelp ved sykelig overvekt hos barn og unge er tverrfaglig utredning. Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset den enkelte pasient og dens familie. Selve tiltakene bør foregå i regi av primærhelsetjenesten. Pasienter med tilleggsykdommer bør få behandling for disse i spesialisthelsetjenesten. Kirurgisk behandling kan være aktuelt for noen utvalgte ungdommer.

Prioritert helsehjelp
Behandlingsforløpet for pasienter med sykelig overvekt starter med utredning i tverrfaglig poliklinikk. Retten til prioritert helsehjelp vil som oftest være knyttet til slik utredning. Det videre behandlingsforløpet må følge kravene til medisinsk forsvarlighet.

Tilstander i veiledertabellen
Veiledertabellen inneholder to grupper: voksne og barn.

Definisjon voksne (18 år og oppover):
IsoBMI ≥ 40 med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet eller IsoBMI ≥ 35 + komplikasjoner

Definisjon barn (0-18 år):
IsoBMI ≥ 35 eller IsoBMI ≥ 30 + komplikasjoner som:
1. Mistanke om medisinsk årsak til fedme (kortvokst, dyskrine trekk, forsinket psykomotorisk utvikling, synsforstyrrelse og hodepine).
2. Redusert glukosetoleranse, hyperinsulinisme, hypertensjon, dyslipidemi, søvnapnoe, svært rask vektøkning, alvorlig bekymring for vektoppgang.
3. Alvorlig overspising
IsoBMI ≥ 25 med komplikasjoner – hos ikke-kaukasiere.

Individuelle forhold
For voksne vil tilleggssykdommer (type 2 diabetes, obstruktivsøvnapnoe, manifest hjertekarsykdom, spiseforstyrrelse), høy isoBMI (>50) og ung alder kunne gi høyere prioritet.

For barn vil tilleggssykdommer og høy IsoBMI kunne gi høyere prioritet. Det må legges særlig vekt på mistanke om tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekt, spiseforstyrrelse, depresjon, vansker med dagligdagse gjøremål, isoleringstendens med skolefravær, samt mobbing.

Veiledende aldersgrense for bariatrisk kirurgi (fedmereduserende kirurgi) er 18 – 60 år, med individuell vurdering over og under denne alder. Det er viktig å være klar over at bariatrisk kirurgi vil redusere pasientens lengdevekst.

For medisinsk behandling er det ingen klar øvre aldersgrense. Eldre pasienter vil ha nytte av god fysikk og riktig ernæring. Det er diskutabelt hvorvidt disse bør utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.

Våre behandlingsmodeller tar utgangspunkt i at livsstilsendring skal opprettholdes også etter avsluttet behandling.

Vår behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.

© 2020 Evjeklinikken