Forskning og utvikling

 

Vi deltar i flere norske studier rettet mot behandling av overvekt.

MOBIL-studien
(tidligere 160 studien)

Dette er en studie ledet og initiert av Helseregion Sør-Øst, Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold HF i samarbeid med blant annet Evjeklinikken. Hensikten er å kartlegge effektene av kirurgisk behandling av overvekt sammenlignet med livsstilsbehandling. Hovedstudien er nå ferdigstilt og det foreligger også flere andre publikasjoner knyttet til prosjektet.

Klinikken har finansiert en dr.gradsstipendat, Tor-Ivar Karlsen, som forsker på datamateriale fra MOBIL-studien. Han har følgende hovedproblemstilling: «Hvilke psykososiale og funksjonelle forhold kan predikere vekttap etter livsstilsbehandling for sykelig overvekt?»

Langtidsstudien

Dette er en studie ledet og initiert av Evjeklinikken, i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Hensikten er å kartlegge effekten av langsiktig oppfølging etter Evjemodellen. To hundre pasienter som inkluderes i studien har gjennomgått ett års initial intensiv livsstilsintervensjon etter Evjemodellen. Pasientene randomiseres til to like grupper der kontrollgruppen får vanlig oppfølging og intervensjonsgruppen får intensiv oppfølging. Oppfølgingstiden er satt til 4 år og beregnes avsluttet i 2014.

"FamilY"

Evjeklinikken deltar i en spennende multisenter-studie som undersøker effekter av behandling av overvektige barn som deltar i en familiebasert sommerleir, og siden følges opp på hjemstedet. Et pilotprosjekt ble gjennomført i 2008 og 2009, mens hovedstudien går fra 2010/11 og så to års oppfølgingstid. Om lag 100 familier har fått behandling som ledd i dette prosjektet.

Presentasjon av forskningsdata

Personell fra Evjeklinikken har vært deltakende i den faglige debatten knyttet til fedme og fedmebehandling. I denne forbindelse har personell fra klinikken skrevet kronikker og vært synlig i media, deltatt i debatter og en rekke fagkonferanser, holdt presentasjoner for ulike grupper samt holdt undervisning og forelesninger fra ungdomsskole til universitetsnivå.

Det er blant annet skrevet fire populariserte kronikkartikler som er utgitt i uketidsskriftet ”Dagens Medisin”. Artiklene omhandlet ulike problemstillinger knyttet til fedmebehandling, med spesielt fokus på kirurgisk behandling og fastlegens ansvar innen fedmebehandling:

Karlsen TI, Schulz TB, Gislason H. Oppfølging av fedmeopererte. Dagens Medisin, Fag og forskning 2005;20

Karlsen TI, Schulz TB, Gislason H. Operasjon for fedme. Dagens Medisin, Fag og forskning 2005;19

Karlsen TI, Schulz TB, Gislason H. Ulike behandlingsformer ved overvekt. Dagens Medisin, Fag og forskning 2005;18

Karlsen TI, Schulz TB, Gislason H. Sykelig fedme og fastlegens ansvar. Dagens Medisin, Fag og forskning 2005;16

Data fra Evjeklinikken har også blitt presentert på en rekke forskningskongresser.

Karlsen TI, Lund RS, Fredheim JM, Hofsø D, Johnson LK, Hjelmesæth J. Type 2 diabetes is not associated with impaired quality of life in morbidly obese persons. Presentert på American Diabetes Association Conference, San Fransisco, 2008

Lund RS, Karlsen TI, Hofsø D, Fredheim JM, Sandbu R, Hjelmesæth J. Unemployment and Quality of Life. Presentert på European Conference on Obesity, Amsterdam, 2009

Karlsen TI, Natvig GK, Tonstad S, Hjelmesæth J. Validity of the SF-36 in morbid obesity. Presentert på Conference on Obesity, San Diego 2010

Personell fra Evjeklinikken har også vært med på fagpublikasjoner:

Hofso D, Nordstrand N, Johnson LK, Karlsen TI, Hager H, Jenssen T et al.: Obesity-related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention. Eur J Endocrinol 2010, 163: 735-745.

Lund RS, Karlsen TI, Hofsø D, Fredheim JM, Røislien J, Sandbu R, Hjelmesæth J. Employment Is Associated with the Health-Related Quality of Life of Morbidly Obese Persons. Obes Surg, E-pub ahead of print. DOI 10.1007/s11695-010-0289-6

Denne oversikten er ikke uttømmende og vil bli oppdatert etter hvert som nye publikasjoner kommer til.

ECO-09

Randi Størdal Lund fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Tor-Ivar Karlsen fra Evjeklinikken presenterte i mai sine siste forskningsdata på den europeiske forskerkongressen ECO-09 i Amsterdam.
Studien som ble presentert viste at deltakelse i arbeidslivet har en selvstendig effekt på pasienters livskvalitet. Selv når man kontrollerte for betydningen av en rekke forhold, så var det arbeidsdeltakelse i seg selv som slo sterkest ut på egenrapportert livskvalitet. Funnet understreker betydningen av arbeidsdeltakelse hos mennesker med sykelig overvekt.

Klikk her for å lese presentasjonen

Klikk på bildet for å vise full størrelse. Dersom noe av skriften synes liten, så kan skriftstørrelsen økes ved å holde inne tasten Ctrl og samtidig rulle på hjulet på datamusen.

Vår behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Vi er spesialister på behandling av livsstilsrelaterte følgesykdommer.

Vi har avtaler med Helse Nord og Helse Sør-Øst.

 

Her kan du lese intervjuer med våre pasienter, og la deg inspirere av deres historier.

© 2020 Evjeklinikken