Overvekt og komorbiditet

 

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Overvekt og komorbiditet

Morbiditet

Det er ingen faglig uenighet om at overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.I en doktorgradsavhandling fra 2004 systematiserer den svenske kirurgen Torstein Olbers dette på en oversiktlig måte (1).

Det vil gå for langt her å angi prevalens for hver av disse følgesykdommene. Våre sammenfatninger fra ca. 1000 pasienter ved Evjeklinikken viser at ca. 90% av pasientene har diagnostisert (eller tidligere udiagnostisert) følgesykdom av varierende alvorlighetsgrad. Dette skaper for mange en betydelig redusert livskvalitet.

De klare sammenhengene mellom fedme og følgesykdom understrekes i en rekke studier. En større svensk studie (2) der en har fulgt opp nær 1300 personer med fedme over 6 år, og sammenlignet med en gruppe på 950 normalvektige personer, viser at personer med fedme hadde 77% større legemiddelutgifter enn kontrollgruppen. Forbruket av diabetesmedisin var 9 ganger større. Fra USA vet vi at personer med fedme har 37 % flere innleggelser og legebesøk enn normalvektige (3).

Disse funnene, sammen med en mengde andre lignende funn fra andre studier, understreker betydningen av at pasienter med fedmeproblemer bør komme til adekvat behandling så raskt som mulig. Ikke minst fordi risiko for langtidssykemeldinger og uføreproblematikk er sterkt forhøyet i denne gruppen.

Mortalitet

Tuberkulose, lungekreft, lungesykdommen KOLS og kreft i magesekken er typiske dødsårsaker for dem med lav kroppsvekt. Hjerteinfarkt, hjerneslag, type 2 diabetes og tykktarmskreft er typiske dødsårsaker blant dem med høy vekt, viser Hans Th. Waalers tidligere analyser av data fra skjermbildeundersøkelsene (4). Han fant at dødeligheten av type 2 diabetes økte tre-fire ganger når kroppsmasseindeksen økte fra 30 til 34.

Å ha fedme kan sees om en tilstand der man er eldre enn antall år tilsier; fordi man har økt dødelighet. Waaler (4) beregnet for eksempel at en 50-54 år gammel mann som er 175 cm høy, og som veier 30 prosent over sin optimale vekt (95 kg i stedet for 79 kg), har samme dødelighet som en tre år eldre mann. Et tilsvarende regnestykke for en kvinne vil gi 0,5 til to år i økt alder.

Ved en kroppsmasseindeks på 34 kg/m2 øker 50-64 år gamle menn sin dødelighet med 30-40 prosent og kvinner med 20-30 prosent i forhold til total dødelighet (5).

Kurvene viser klart at risikoen for å dø øker både ved lav og høy kroppsmasseindeks (KMI). Kurvene er beregnet på grunnlag av helseundersøkelser i Norge med en totalpopulasjon på ca. 950.000 menn og ca. 1.000.000 kvinner.

Referanser:

(1) Olbers, T. Avhandling: On Obesity Surgery, Sahlgrenska Sykehus, Gøteborg 2004, ref: Kral, J.Morbidity of severe Obesity, Surg Clin North Am 2001, 81 (5), pp 1039-1061.

(2) Narbro K, Ågren G, Jonsson E et al. Pharmaceutical costs in obese: A comparison with randomly selected population sample, and long-term change after conventional and surgical treatment. The SOS intervention study. Ref: Narbo K, Economic aspects on obesity, Gøteborgs universitet (avhandling); 2001.

(3) Sturm R. The effect of obesity, smoking, and drinking on medical problems and cost. Health Aff 2002;21:245-253.

(4) Waaler HT. Height, weight and mortality. The Norwegian Experience. Rapport nr. 4. Statens institutt for folkehelse.

(5) Engeland A, Bjørge T, Selmer RM, Tverdal A. Height and body mass index in relation to total mortality. 
Epidemiology 2003; 14: 293-9.

Vi har tilpasset behandlingstilbud både for voksne personer og familier med overvektige barn.

Våre behandlingsmodeller tar utgangspunkt i at livsstilsendring skal opprettholdes også etter avsluttet behandling.

Din lege kan henvise deg til oss ved å følge henvisningsrutinene nedenfor.

© 2020 Evjeklinikken